ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.atelier-rosemary.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

2. VERKOPER

Atelier Rosemary heeft haar maatschappelijke zetel te Leeuweriklaan 7 - 2950 Kapellen, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0824.683.112. Het BTW nummer is BE 0824.683.112.

E-mailadres: hello@atelier-rosemary.be

Rekeningnummer (IBAN): BE87 64 51 51 35 50 94 (BIC): JVBABE22

3. TOEPASSING

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig op cadeaubonnen. De aankoop van een nieuwe cadeaubon kan niet worden betaald door een reeds verworven cadeaubon.

5. LEVERING / AFHALEN

U kan uw bestelling afhalen te Kapellen of laten verzenden via Bpost. Indien u uw bestelling wenst af te halen, kan u bij stap 1 in het bestelproces bij het vak cadeaubon het woord AFHALEN invullen, zodat u geen verzendkosten hoeft te betalen. Deze code is enkel geldig bij het afhalen van uw bestelling. Bij misbruik wordt u de verzendingskost aangerekend.

Van zodra uw bestelling klaar staat, sturen wij u een e-mail met de gegevens mbt het afhaalpunt en de openingsuren. Gelieve deze e-mail mee te nemen of het ordernummer te noteren.

Het afhaalpunt is Leeuweriklaan 7, 2950 Kapellen.

U wordt duidelijk geïnformeerd in de e-mail met info over de mogelijke afhaalmomenten.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen twee tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden. Binnen België wordt het pakket de volgende werkdag na betalingsontvangst geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6. VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING

Atelier Rosemary kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via de koerierdienst. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd met een koerierdienst en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot hello@atelier-rosemary.be met vermelding van het bestelnummer.7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

8. KLACHTEN

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

9. WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. VERZAKINGSRECHT

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering, m.u.v. alle bloemenwerk. Dit wanneer u onze producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden. De melding dient steeds schriftelijk te gebeuren via de klantendienst (hello@atelier-rosemary.be), met vermelding van het bestelnummer. Wij behouden het voorrecht om retourzendingen te weigeren waarvan wij niet vooraf schriftelijk op de hoogte werden gesteld. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken dan stuur je het artikel terug naar Atelier Rosemary, Leeuweriklaan 7, 2950 Kapellen. Het artikel moet in originele verpakking, ongeopende, perfecte en verkoopbare staat zijn. Artikelen in geopende verpakkingen, beschadigde verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Na ontvangst van het retourpakket, ontvang je het aankoopbedrag terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. Als de totale waarde van je oorspronkelijke bestelling door de retour van een item lager is dan 75 euro, dan vervalt het recht op gratis verzending boven de 75 euro en wordt het bedrag van de verzendkost afgehouden van het terug te betalen bedrag. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van het product tijdens de terugzending. Wanneer wij een niet-stock item speciaal voor u in bestelling plaatsen bij de leverancier, kan dit niet teruggestuurd of omgeruild worden, alsook wanneer er op maat een bestelling wordt vervaardigd.

11. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

12. PRIVACY

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert Atelier Rosemary de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

13. AUTEURSRECHT

De inhoud van de webshop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. In alle gevallen blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld in de webshop, in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers (naargelang wat van toepassing is). De webshop mag niet worden gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektrische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper.

14. SCHEIDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.